ام پیسه

افغان یونایتډ بانک از طریق ام پیسه روشن سیستم انتقال سریع پول را معرفی می نماید. مشتریان ما میتوانند که در افغانستان از طریق موبایل خویش پول را ارسال یا دریافت نمایند.