امور بانک توسط بانکداران مجرب، مسلکی، با تجربه و معاصر اداره می شود. برای اداره موثر از بانک، هیئت مدیره بانک و کمیته تفتیش خدمات با کیفیت رهبری را ارئه می نماید.

رئیس عامل موظف یک بانکدار ارشد برجسته و یک شخصیت بسیار شناخته شده در منطقه است.

نارایان رائو

مدیر اجرایی

آقای نارایان رائو یک بانکدار حرفه ای و باتجربه با بیشتر از 37 سال تجربه کاری در عرصه بانکداری می باشد.
تخصص های او شامل ارزیابی اعتبار، مدیریت ریسک، حسابرسی و بازرسی، نظارت، تجارت و بانکداری است. او درک عمیق از فرآیندهای کسب و کار داشته و به عنوان مدیر عمومی با بانک دولتی هند کار کرده است. آقای نارایان رائو فارغ التحصیل در رشته اقتصاد است و دارای سند ماستری در رشته اقتصاد با آمار به عنوان مقاله ویژه است و همچنان به عنوان همکار درموسسه مالی و بانکداری هند می باشد.

 وی وېک کومار

آمر ارشد کریدیت

آقای وی وېک کمار بعد از منظوری دافغانستان بانک، به حیث رئیس بخش اعتبارات ما گماشته شده است. ایشان دارای 20 سال تجربه در سازمان های مالی و بانکی هستند که 15 سال آن در بخش اعتبارات بوده است. نامبرده تجربه کار در سازمان های معتبر مانند خدمات مالی تاتا، Citigroup، بانک ABN AMRO، و خدمات مالی Seimens در هند را قبل از رفتن به افریقا منحیث رئیس بخش اعتبارات و عملیاتی در بانک First Capital در زامبیا، دارا میباشد. ایشان همچنان با خدمات مالی FOCUS منحیث رئیس بخش خطرات در زامبیا کار نموده اند.
آقای کمار دارنده سند کارشناسی ارشد در بخش مدیریت تجارت (MBA) از مرکز انکشاف مدیریت میباشد. ایشان همچنان کورس های معتدد آنلاین و حضوری که شامل مهارت های مذاکره در انستتیوت معتبر مدیریت هندوستان در کلکته، و مدیریت برای رشد که یک کورس داخلی ABN Amro برای رهبران احتمالی میباشد، را سپری نموده اند.

نپون باتیا

آمر ارشد بخش مالی

آقای نپون باتیا ریئس مالی افغان یونایتد بانک است. ایشان عضویت انسستتیوت حسابداران متخصص هند را دارا بوده و همچنان دارایی سند PDBM (MBA) از IIM احمد آباد در هند میباشد. ایشان آورنده تجربه غنی 30 ساله مالی و بانکداری از هند و بیرون از هند به افغان یونایتد بانک، با تجربه کار با بانک های بین المللی مانند بانک Standard Chartered، بانک ABN Amro، بانک بوتان جائیکه وی رهبری بخش مالی را به عهده داشت، میباشد. تجربه های مالی وی توسط تجربه او در بخش های بانکداری شرکتی، خزاین و بانکداری شخصی، تکمیل میگردد.

محمدعیسی باور

آمر ارشد معلوماتی

آقای محمد عیسی باور یکی از نخستین افراد مسلکی تکنالوژی معلوماتی در سکتور بانکداری تجارتی، با تجربه 14 ساله در زمینه مدیریت تکنالوژی معلوماتی بوده و ایشان در میان افراد نخست تصدیق شده در بخش بانکداری هسته ای Oracle و متخصص ITIL در ساحه، میباشند.
دست آورد های بزرگ شان شامل تطبیق راه حل های بانکداری هسته ای، تطبیق زیربنا های تکنالوژی معلوماتی در بانکداری، و آموزش افراد مسلکی تکنالوژی معلوماتی در صنعت، میگردد. آقای باور در میان جامعه تکنالوژی معلوماتی بانک ها از شهرت خوبی برخوردار است.

اقای پی وی اس تی ار سیشاگيری راو

آمر ارشد بخش خطرات

آقای پ.و.س.ت.ر سیشاگیری راو یک بانکدار مسلکی و متخصص با کارکرد در ابعاد مختلف بانکی با تجربه بیش تر از 38 سال، میباشد. آقای سیشاگیری راو فارغ رشته تجارت بوده و دانشجوی تصدیق شده انستتیوت بانکداران هند است.
در جریان فعالیت های طویل وی در عرصه بانکداری، ایشان از تجربه خوب در بخش های عملیاتی و مدیریتی برخوردار شده و سمت های ارشد مختلفی را مانند مدیر زون ها، مدیر عمومی حلقوی، پلانگذاری تجارتی، MSME، اعتبارات شخصی، و مدیریت خطرات جعل، پیش برده اند.

اقای فيصل رضا آوان

آمر ارشد قوانين اجابت

 …بزودی