د بانک چارې د ډیرو باتجربه، مسلکي او عصري بانکوالو پواسطه پر مخ بیول کیږي. ددې لپاره چې د بانک چارو څخه په اغیزمنه توګه مدیریت ترسره شوي وي نو د بانک مدیره هیئت او د تفتیش کمیټه د رهبری با کیفیته خدمتونه وړاندې کوي.

د بانک موظف اجرایوی رئیس یو نومیالۍ لوړ رتبه بانکوال او په سیمه کې یو پیژندل شوي شخصیت دی.

ناراین راو

اجرایوی رئیس

‌‌‌‌ډیر ژر

وي وېک کومار

د کریډټي چارو لوی آمر

‌‌‌‌ډیر ژر

نپون باتیا

د مالي چارو لوی آمر

‌‌‌‌ډیر ژر

محمدعیسی باور

د معلوماتي تکنالوژۍ لوی آمر

‌‌‌‌ډیر ژر

 پي وي اس ټي ار سېشاګري راو

د خطري چارو لوی آمر

‌‌‌‌ډیر ژر