د بانک چارې د ډیرو باتجربه، مسلکي او عصري بانکوالو پواسطه پر مخ بیول کیږي. ددې لپاره چې د بانک چارو څخه په اغیزمنه توګه مدیریت ترسره شوي وي نو د بانک مدیره هیئت او د تفتیش کمیټه د رهبری با کیفیته خدمتونه وړاندې کوي.

د بانک موظف اجرایوی رئیس یو نومیالۍ لوړ رتبه بانکوال او په سیمه کې یو پیژندل شوي شخصیت دی.

ناراین راو

اجرایوی رئیس

‌‌‌‌ډیر ژر