حسابات معاش

حسابات معاش در کتگوری حساب جاری افتتاح میگردد که حفظ و مراقبت حساب معاش از حساب جاری انفرادی متفاوت میباشد.

حساب معاش بر اساس عقد قرارداد بین یک اداره و بانک افتتاح میگردد.

اسناد ضروری برای افتتاح حساب معاش عبارتند از:

  • تذکره یا پاسپورت
  • عکس (به اندازه عکس پاسپورت)
  • کارت وظیفه
  • معرفت نامه از استخدام کننده
  • ویزه یا جواز کار برای مشتریان اتباع خارجی
  • در حساب معاش برای سپرده ابتدایی یا حد اقل بیلانس نیاز نمی باشد.