بانکداری متعارف

بانکداری متعارف از یک سو بر اساس روابط بین قرض دهنده و قرض ګیرنده (debtor-creditor) یعنی سپرده گذار و بانک و از سوی دیگر بر اساس روابط بین قرض گیرنده و بانک استوار میباشد. نرخ های تکتانه و هزینه های افغان یونایتد بانک مفید و در بازار رقابتی است.

بانکداری متعارف به معنی فعالیت دریافت پول در حسابات جاری، پس انداز یا حساب سپرده، پرداخت یا رسید چک از مشتری، و یا به معنی تهیه قرض برای مشتری در مقابل فیس یا تکتانه میباشد.

1. حساب جاری

در حساب جاری هیچ محدودیت بر تعداد یا مبلغ معاملات وجود ندارد و به شکلی عیار شده است که به سادگی به نیازهای مالی روزانه شما پاسخگو باشد. خصوصیات این حساب این است که بر اساس تقاضای خود میتوانید پول را برداشت نمایید. برای اینکه در مورد افتتاح حساب جاری با افغان یونایتډ بانک معلومات بیشتر بدست آورید، اینجا کلیک نمایید.

2. حسابات معاش

حسابات معاش در کتگوری حساب جاری افتتاح میگردد که حفظ و مراقبت حساب معاش از حساب جاری انفرادی متفاوت میباشد.

حساب معاش بر اساس عقد قرارداد بین یک اداره و بانک افتتاح میگردد.

اسناد ضروری برای افتتاح حساب معاش عبارتند از:

  • تذکره یا پاسپورت
  • عکس (به اندازه عکس پاسپورت)
  • کارت وظیفه
  • معرفت نامه از استخدام کننده
  • ویزه یا جواز کار برای مشتریان اتباع خارجی
  • در حساب معاش برای سپرده ابتدایی یا حد اقل بیلانس نیاز نمی باشد.

3. حساب پس انداز

یک حساب پس انداز توسط این واقعیت که تکتانه بر اساس میزان اعتبار که در حساب موجود است قابل پرداخت میباشد و بر اساس تعداد برداشت ها که محدود میباشد شناسایی میشود. در هنگام برداشت مبالغ بزرگ که بانک آن را تعین نموده، اطلاعیه قبلی از طرف دارنده حساب به بانک ممکن ضروری باشد. به هر حال، با در نظر داشت موقف پولی یک نمایندگی و سودمندی حساب مشتری ممکن به اختیار مدیر از این نیازمندی صرف نظر خواهد کرد

  • حسابهای جاری و پس انداز را می توان برای یک فرد که 18 ساله و یا بالاتر از آن باشد و ظرفیت کامل قانونی برای عقد یک قرارداد داشته باشد باز کرد.
  • افراد زیر سن (تحت مراقبت مناسب)، شخص بی سواد و اتباع خارجی میتواند حسابات جاری و پس انداز را طبق قانون د افغانستان بانک افتتاح نمایند.