بانکداری متعارف برای تجارت

بانکداری متعارف از یک سو بر اساس روابط بین قرض دهنده و قرض ګیرنده (debtor-creditor)، یعنی سپرده گذار و بانک، و از سوی دیگر بر اساس روابط بین قرض گیرنده و بانک استوار میباشد. نرخ های تکتانه و هزینه های افغان یونایتد بانک منصفانه و مناسب بازار می باشد.

تجارت در توسعه کشور نقش مهمی ایفا می کند. از این لحاظ افغان یونایتډ بانک خود را شریک شما می داند و در کسب اهداف مالی شما کمک و همکاری خواهد نمود.

شما میتوانید از همه خدمات ما در نمایندګی های نزدیک تان به سادګی و راحتی مستفید شوید.

conventional banking