حساب پس انداز

یک حساب پس انداز توسط این واقعیت که تکتانه بر اساس میزان اعتبار که در حساب موجود است قابل پرداخت میباشد و بر اساس تعداد برداشت ها که محدود میباشد شناسایی میشود. در هنگام برداشت مبالغ بزرگ که بانک آن را تعین نموده، اطلاعیه قبلی از طرف دارنده حساب به بانک ممکن ضروری باشد. به هر حال، با در نظر داشت موقف پولی یک نمایندگی و سودمندی حساب مشتری ممکن به اختیار مدیر از این نیازمندی صرف نظر خواهد کرد

  • حسابهای جاری و پس انداز را می توان برای یک فرد که 18 ساله و یا بالاتر از آن باشد و ظرفیت کامل قانونی برای عقد یک قرارداد داشته باشد باز کرد.
  • افراد زیر سن (تحت مراقبت مناسب)، شخص بی سواد و اتباع خارجی میتواند حسابات جاری و پس انداز را طبق قانون د افغانستان بانک افتتاح نمایند.