ام حواله

افغان یونایتډ بانک از طریق ام حواله اتصالات سیستم انتقال سریع پول را معرفی می نماید. مشتریان ما میتوانند که در افغانستان از طریق موبایل خویش پول را ارسال یا دریافت نمایند.