تضمینات بانکی اسلامی

نرخ های تضمینات بانکی اسلامی ما قابل تغیر، به آساني قابل دریافت و در بازار رقابتی است.

انواع تضمینات بانکی اسلامی:

  • ضمانت های داوطلبی
  • ضمانت های اجرای کار
  • تضمینات پیش پرداخت

شرایط تضمینات بانکی اسلامی:

  • قرارداد موجود
  • جواز کار تازه
  • پول نقد اضافی