بانکداری اسلامی برای تجارت

سکتور خصوصی یک رکن مهم در اقتصاد کشور ما میباشد. شعبه بانکداری اسلامی افغان یونایتد بانک حاضر است که با تجاران افغانی چی مرد یا زن باشد همکاری می نماید تا بتوانند که تجارت خویش را توسعه دهد. ما سهم خویش را در باز سازی کشور از طریق ارایه کمک های مالی با اتحادیه های مالی اداء می نمائیم. افغان یونایتد بانک خدمات و محصولات شرعی را ارایه می نماید تا در عرصه های مختلف تجارت شما همکاری کند. ما حاضر هستیم که از طریق محصولات شرعی با تجارت شما روابط تجارتی داشته باشیم تا بتوانیم با کشور و مردم کمک نمائیم. روند ما مسلکی ، سریع و شفاف است. ما در سدد کامیابی و پیروزی مشتریان و در کل هموطنان خود هستیم.