بانکداری ذریعه موبایل

بانکداری ذریعه موبایل که به پرداخت موبایل نیز راجع میشود پول را انتقال می نماید و خدمات پرداختی دیگر را تحت مقررات مالی و ذریعه تیلفون موبایل عرضه می نماید. بجای اینکه پرداخت های خویش را بشکل پول نقد، چک یا از طریق کریدت کارت انجام نماییم، مشتری میتواند با استفاده از موبایل خویش یک سلسله خدمات الکترونیکی و فزیکی خویش را پرداخت نماید.