بانکداری ذریعه موبایل

بانکداری ذریعه موبایل که به پرداخت موبایل نیز راجع میشود پول را انتقال می نماید و خدمات پرداختی دیگر را تحت مقررات مالی و ذریعه تیلفون موبایل عرضه می نماید. بجای اینکه پرداخت های خویش را بشکل پول نقد، چک یا از طریق کریدت کارت انجام نماییم، مشتری میتواند با استفاده از موبایل خویش یک سلسله خدمات الکترونیکی و فزیکی خویش را پرداخت نماید.

مای منی

افغان یونایتد بانک سیستم انتقال سریع پول را از طریق My-Money AWCC فراهم می کند. مشتریان ما می توانند از طریق موبایل خود در داخل افغانستان پول ارسال و دریافت کنند.

ام  حواله

افغان یونایتډ بانک از طریق ام حواله اتصالات سیستم انتقال سریع پول را معرفی می نماید. مشتریان ما میتوانند که در افغانستان از طریق موبایل خویش پول را ارسال یا دریافت نمایند.

ام  پیسه

افغان یونایتد بانک سیستم انتقال پول سریع را از طریق M-Paisa روشن ارائه می دهد. مشتریان ما می توانند از طریق موبایل خود در داخل افغانستان پول ارسال و دریافت کنند.