بانکداری متعارف

بانکداری متعارف از یک سو بر اساس روابط بین قرض دهنده و قرض ګیرنده (debtor-creditor) یعنی سپرده گذار و بانک و از سوی دیگر بر اساس روابط بین قرض گیرنده و بانک استوار میباشد. نرخ های تکتانه و هزینه های افغان یونایتد بانک مفید و در بازار رقابتی است.

بانکداری متعارف به معنی فعالیت دریافت پول در حسابات جاری، پس انداز یا حساب سپرده، پرداخت یا رسید چک از مشتری، و یا به معنی تهیه قرض برای مشتری در مقابل فیس یا تکتانه میباشد.