هیئت نظار افغان یونایتد بانک از اتباع برجسته داخلی و کارمندان اسبق بانک ها که در زمینه بانکداری تجربه بین المللی دارند، تشکیل گردیده است. این هیئت توانایی ارائه هدایت و راهنمایی برای هیئت رهبری بانک را داشته تا آنها فعالیت های بانک را محتاطانه انجام داده بتواند.

پس – از تغیر مالکیت بانک، بنا بر هدایت د افغانستان بانک، هیئت نظار توسط مالکین جدیداً تشکیل گردید که از بخش های مختلف افراد در این هیئت شرکت دارند.

آقای پرادیپ وورا

رئیس بورد هئیت نظار

آقای پرادیپ وورا یک فرد مسلکی تجارتی و بانکداری با بیش از 40 سال تجربه در سکتور های عامه و شخصی، شامل بخش های فروشات و بازاریابی، انکشاف تجارت، مدیریت ارتباطات، بانکداری شخصی و شرکتی، اعتبارات، تبادله اسعار و تجارت مالی، میباشد.
ایشان دوره حرفه ای خود را در بانک دولتی هند State Bank of India به حیث افسر امتحانی شروع و به مدت 24 سال قبل تبدیل شدن به سکتور شخصی پیشتاز بانکداری هند بنام بانک هندوز لند Induslnd Bank Ltd، ایفای وظیفه نموده، و در سال 2016 که جز مدیریت ارشد این بانک بود، تقاعد نموده اند.
آقای پردیپ وورا متعاقبا ریئس Fin Tech Start up که در شهر دهلی هند موقیعت دارد، بوده است. ایشان دارنده سند لیسانس در اقتصاد از پوهنتون پنجاب هند بوده و همچنان دارای تصدیق CAIIB از انستتیوت بانکداران هند میباشد.

آقای نور کریم

عضو هئیت نظار

آقای نور کریم داریی سند حسابدار متخصص Chartered Accountant از ICAEW (انستتیوت حسابداران متخصص مقیم انگلستان و ولز) و همکار انستتیوت حسابداران متخصص و تصدیق ACCA بوده، و دارای 13 سال تجربه مسللکی میباشد.
آقای نور یک فرد مسلکی تصدیق شده رعایت و پیروی از قوانین همرای ُSCA-UAE (مرجع امنیتی و تبادله اسعار در امارات متحده عربی) و عضو انستتیوت تخصصی برای امنیت و سرمایه گذاری انگلستان، میباشد.
ایشان در حال حاضر شریک در یک شرکت مشوره دهی مقیم امارات متحده عربی میباشد. آقای نور مؤسس Crowe Horwath Afghanistan (9 مین بزرگترین شبکه حسابداری جهان) هستند. بر علاوه رهبری Crowe Horwath Afghanistan ، ایشان مئسول بررس بانک های مختلف که شامل بانک های ذیل میگردد، بوده اند:
 افغان یونایتد بانک
 آرین بانک
 پشتنی بانک
 باختر بانگ
 عزیزی بانک
 بانک ملی افغان
ایشان همچنان منحیث مشاور بین الملی در پروژه های UNDP در تاجکستان ایفای وظیفه نموده اند.

آقای مطیع الله فایق

عضو هئیت نظار

قای مطیع الله فایق دارایی تجربه وسیع در بانکداری بوده؛ ایشان در دافغانستان بانک منحیث اقتصاد دان ارشد و ریئس بخش نظارت مالی ایفای وظیفه نموده اند. متعاقبا وی به حیث ریئس ETDB، عضو بورد در شرکت صرافی و خدمات مالی البشیر، و منحیث معاون شرکت خدمات مشورتی مالی کابلکسیر (Kabulixir Financial Consulting Services) کار کرده اند.

آقای فایق دارنده سند ماستری در بخش مدیریت عامه انکشاف بین المللی از پوهنتون آروارد و ماستری دیگر در اقتصاد از پوهنتون بین المللی اسلامی در اسلام آباد، میباشد.

آقای کاجل گوس

عضو هئیت نظار

آقای کاجل گوس یک فرد مسلکی بانکداری است که بیش از 40 سال تجربه در زمینه توسعه تجارت را با پیشبرد سمت های رهبری دارد. او همچنین علاوه بر رهبری بخش بانکداری دیجیتل و تکنالوژی، یکی از مؤسسین بانکداری تحلیلی و رسانه های اجتماعی در یکی از بزرگترین بانک های هند بوده است.. نامبرده در بخش های اعتبارات، پرسونل، پلانگذاری سازمانی، تجارت های جدید و استراتیژی تجارتی بانک، ایفای وظیفه نموده اند.

ایشان دوره حرفه ای خود را منحیث افسر امتحانی در بانک دولتی هند State Bank OF India در سال 1978 آغاز نموده و به حیث بانکدار حرفه ای همرای آن ها کار کرده و در سال 2016 بحیث ریئس مدیرت ارشد بانک دولتی هند، تقاعد نموده اند.
از زمان تقاعد، ایشان منحیث ریئس مستقل در بورد بانک Utkrash Sf و منحیث مشاور در PayU India ایفای وظیفه نموده اند. نامبرده همچنان به حیث مشاور در Stratosphere IT Services PVT Ltd و Kovid Analytics India Ltd کار کرده اند.