هیئت نظار

هیئت نظار افغان یونایتد بانک از اتباع برجسته داخلی و کارمندان اسبق بانک ها که در زمینه بانکداری تجربه بین المللی دارند، تشکیل گردیده است. این هیئت توانایی ارائه هدایت و راهنمایی برای هیئت رهبری بانک را داشته تا آنها فعالیت های بانک را محتاطانه انجام داده بتواند.

پس – از تغیر مالکیت بانک، بنا بر هدایت د افغانستان بانک، هیئت نظار توسط مالکین جدیداً تشکیل گردید که از بخش های مختلف افراد در این هیئت شرکت دارند.

پردیپ وهرا

رئیس هئیت نظار

آقای وهرا متخصص شرکتی و بانکی با بیش از 40 سال تجربه در سکتور های دولتی و خصوصی که شامل فروشات و بازاریابی، توسعه تجارت، مدیریت روابط، اعتبارات، مدیریت فورکس و تجارت مالی میباشد.

آقای وهرا وظیفه خویش را به عنوان کارآموز همراه با بانک دولتی هندوستان در سال 1977 آغاز و برای مدت 24 سال در بانک مذکور خدمت نمود قبل از اینکه اندس اند بانک لمیتید نقل مکان نماید، و در سال 2016 به عنوان بخشی از مدیریت ارشد بانک تقاعد نمود. متعاقباً، آقای وهرا منحیث ریئس Fin Tech Start up که در شهر دهلی هند موقعیت دارد، ایفای وظیفه نمود. ایشان دارنده سند لیسانس اقتصاد از پوهنتون پنجاب هندوستان و سند فوق لیسانس در مدیریت بازرگانی (مالی و بازاریابی) از پوهنتون پنجاب است. او همچنین دارای تصدیق CAIIB از انستیتوت بانکداران هند میباشد.

 نور کریم

عضو

آقای نور کریم دارای یک حسابدار رسمی از CAEW  انستیتیوت حسابداران خبره انگلستان و ویلس بوده و عضو سازمان حسابداران رسمی  ACCA با بیشتر از 13 سال تجربه کاری مسلکی میباشد.

آقای نورکریم متخصص رعایت و پیروی از قوانین و مقررات در بخش اوراق بهادار و تبادله از امارات متحده عربی بوده و عضو انستیتیوت مسلکی اوراق بهادار و سرمایه گذاری کشور انگلستان میباشد.

در حال حاضر، آقای نور کریم شریک یک شرکت مشوره دهی مقیم شهر دبی، امارات متحده عربی بوده و مدیر مؤسس Crowe Horwath Afghanistan (نهمین بزرگترین شبکه حسابداری جهان) میباشد. او در زمان رهبری کرو هوروات، مسئول حسابرسی و نظارت چندین بانک از جمله:

  • افغان یونایتد بانک
  • آرین بانک
  • پشتنی بانک
  • باختر بانک
  • عزیزی بانک
  • بانک ملی افغان

او همچنین به عنوان مشاور بین المللی برای پروژه های برنامه توسعه ملل متحد در تاجیکستان خدمت نموده است.

مطیع الله فایق

عضو

آقای مطیع الله فائق دارای تجارب گسترده در زمینه بانکداری است که ایشان در د افغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان) به عنوان کارشناس ارشد اقتصادی و آمر آمریت عمومی نظارت امور مالی ایفائ وظیفه نموده است. متعاقباً به عنوان ر ئیس ETDB به عنوان عضو هیئت نظار با صرافی و ارائه دهنده خدمات پولی البشیر، و به عنوان معاون رئیس با خدمات مشاوره مالی کابلیکسیر(Kabulixir Financial Consulting Services)  وظیفه انجام داده است.

آقای فائق دارای سند ماستری در مدیریت عامه انکشاف بین المللی از پوهنتون هاروارد و سند ماستری دیگر در رشته علوم در اقتصاد از پوهنتون بین المللی اسلامی اسلام آباد میباشد.

کاجل گوش

عضو

آقای کاجل گوش یک بانکدار مسلکی با بیشتر از 40 سال تجربه در بخش های توسعه تجاری با پیشبرد سمت های رهبری میباشد. علاوه بر رهبری بخش بانکداری دیجیتل و تکنالوژی، آقای گوش از جمله بنیانگذاران (Analytics and Social Media Banking) در یکی از بزرگترین بانک های هندوستان بوده است و در بخش های اعتبارات، پرسونل، برنامه ریزی سازمانی، تجارت های جدید و استراتیژی تجارتی بانک ایفائ وظیفه نموده است.

ایشان دوره حرفه ای خود را به عنوان کارآموز با بانک دولتی هند در سال 1978 آغاز و بعنوان یک بانکدار مسلکی ایفائ وظیفه نموده تا اینکه در سال 2016 به حیث مدیر ارشد SBI بانک تقاعد نمود.

از زمان تقاعد بدینسو، آقای گوش یکتن از رئیسان مستقل در بورد Utkarsh SF Bank و مشاور کمپنی PayU India وهمچنان به عنوان مشاور در شرکت شخصی خدماتی تکنالوژی معلوماتی استراتوسفر لیمیتد و شرکت  Kovid Analytics Solution India Ltd ایفائ وظیفه نموده اند.

فیروز قیامی

عضو

آقای قیامی دارنده بیش از 12 سال تجربه مسلکی در سکتور های عامه و خصوصی میباشد. او با افغان یونایتد بانک منحیث رئیس هیئت عامل ایفای وظیفه نموده است که دست آورد های وی شامل پیشرفت اداره خوب، تدوین پالیسی و طرزالعمل های جدید، تقویت رژیم رعایت و پیروی از قوانین و مقررات و آغاز یک سلسله اصلاحات دیگر تجارتی میباشد.

آقای قیامی قبلاً بحیث رئیس بخش مبارزه علیه پولشویی و تمویل تروریزم و بعداً بحیث معاون آمریت نظارت مالی د افغانستان بانک ایفائ وظیفه نموده اند و دارنده سند ماستری در بخش اداره و تجارت از پوهنتون یومف سویس افغانستان و دارنده لیسانس اداره و تجارت از پوهنتون آمریکایی افغانستان میباشند.