سپرده ها برای مدت ثابت

سپرده های است که با بانک برای مدت ثابت نگهداری میشود. مدت بلوغ این نوع سپرده ها عموماً از چندین ماه به چندین سال میرسد. هنگامي که مشتریان پول خویش را به این شکل میسپارند، آنها میفهمند که تنها در صورت فرا رسیدن (بلوغ) وخت سپرده میتوانند مفاد را برداشت نمایند و یا باید از قبل اطلاعیه بدهند.

اسنادی که برای افتتاح حسابات جاری/پس انداز و سپرده معیادی انفرادی لازم اند عبارتند از:

 • تذکره یا پاسپورت
 • عکس (به اندازه عکس پاسپورت)
 • کارت وظیفه یا اسناد دیگر که منبع عاید را ثابت نموده بتواند
 • ویزه یا جواز کار برای مشتریان اتباع خارجی

سپرده ابتدایی:

 • حساب جاری انفرادی: 3000 افغانی، 60 دالر امریکایی، 60 یورو، 60 پوند انگلیسی، 250 درهم امارات
 • حساب پس انداز: 3000 افغانی یا 60 دالر امریکایی
 • این حساب در ارز های دیگر افتتاح نمی گردد.

سپرده معیادی:

 • افغانی 500000 یا 10000 دالر امریکایی
 • این حساب در ارز های دیگر افتتاح نمی گردد.

اسناد که برای افتتاح حساب شرکت لازم است عبارتند از:

 • جواز کار
 • اساس نامه
 • قطعنامه هیت مدیره
 • تذکره یا پاسپورت برای هر یک امضاء کننده ګان یا رؤسا

سپرده ابتدایی:

 • 15000 افغانی، 300 دالر امریکایی، 300 یورو، 300 پوند انگلیسی یا 1000 درهم امارات