سپرده ها برای مدت ثابت

سپرده های است که با بانک برای مدت ثابت نگهداری میشود. مدت بلوغ این نوع سپرده ها عموماً از چندین ماه به چندین سال میرسد. هنگامي که مشتریان پول خویش را به این شکل میسپارند، آنها میفهمند که تنها در صورت فرا رسیدن (بلوغ) وخت سپرده میتوانند مفاد را برداشت نمایند و یا باید از قبل اطلاعیه بدهند.

1.  حساب های فردی

اسنادی که برای افتتاح حسابات جاری/پس انداز و سپرده معیادی انفرادی لازم اند عبارتند از:

 • تذکره یا پاسپورت
 • عکس (به اندازه عکس پاسپورت)
 • کارت وظیفه یا اسناد دیگر که منبع عاید را ثابت نموده بتواند
 • ویزه یا جواز کار برای مشتریان اتباع خارجی

1.1.  سپرده ابتدایی:

 • حساب جاری انفرادی: ۲۰۰۰ افغانی، ۵۰ دالر امریکایی، ۶۰ یورو، ۶۰ پوند انگلیسی، ۲۰۰ درهم امارات
 • حساب پس انداز: ۲۰۰۰ افغانی یا ۱۰۰ دالر امریکایی
 • این حساب در ارز های دیگر افتتاح نمی گردد.

2.2.  سپرده معیادی:

 • افغانی ۵۰۰۰۰۰ یا ۵۰۰۰ دالر امریکایی
 • این حساب در ارز های دیگر افتتاح نمی گردد.

2.  حساب های شرکتي

اسناد که برای افتتاح حساب شرکت لازم است عبارتند از:

 • جواز کار
 • اساس نامه
 • قطعنامه هیت مدیره
 • تذکره یا پاسپورت برای هر یک امضاء کننده ګان یا رؤسا
 • عکس (به اندازه عکس پاسپورت)

2.1.  سپرده ابتدایی:

 • ۱۰۰۰ افغانی، ۲۰۰ دالر امریکایی، ۲۰۰ یورو، ۲۰۰ پوند انگلیسی یا ۸۰۰ درهم امارات