ام پیسه و ام حواله (افغان یونایتد بانک منحیث نماینده)

ام پیسه و ام حواله روش های انتقال سریع پول هستند که توسط این روش ها مشتریان میتواند پول خویش را از یک محل به محل دیگر در داخل افغانستان به اسانی و در اسرع وقت انتقال دهد. همچنان از طریق خدمات ام پیسه و ام حواله مشتریان میتوانند که پول را دریافت، انتقال نمایند، کریدت کارت تیلفون را خریداري و بل های خویش را پرداخت نمایند وغیره خدمات را نیز از این طریق انجام نمایند.