1افغان یونایتد بانک خدمات انتقال سریع پول را از طریق سیستم منی گرام عرضه می نماید. مشتریان ما میتواند در جریان ده دقیقه پول را در هر گوشه دنیا انتقال یا دریافت نماید.