2افغان یونایتد بانک خدمات انتقال سریع پول را از طریق سیستم اکسپریس منی عرضه می نماید. مشتریان ما میتوانند در جریان چندین دقیقه پول را در هر گوشه دنیا انتقال یا دریافت نمایند.