اطلاع ایس ایم ایس

شما از طریق خدمات بانکداری موبایل میتوانید در مورد معاملات تان که چی وقت انجام میشوند مطلع شوید. شما را بشکل دوامدار از حساب تان باخبر می سازد. شما را از طریق پیام در مورد هر معامله ای دبت و کریدت حساب اگاه می سازد. اکنون که شما به خدمات بانکداری ذریعه موبایل دسترسی دارید، پس میتوانید که دسترسی غیر قانونی به حساب تان را دریابید.

مشخصات:

  • محفوظیت: هر معامله که بیشتر از حد دلخواه شما انجام میشود، برای شما در مورد وقت انجام معامله اگاهی داده میشود پس بر همین اساس شما از معاملات تان با خبر میشوید.
  • اسودگی: برای کنترول نمودن حساب شما ضرور نیست که در یک نمایندگی بانک یا برای ماشین اتومات صرافی در قطار ایستاد شوید.
  • معلومات تازه: در مورد قسط های سپرده ها/قروض، تغیرات نرخ تکتانه و در مورد محصولات جدید معلومات تازه بدست آورده میتوانید.
  • موجودیت: از هر گوشه جهان میتوانید به این خدمت دسترسی داشته باشید حتی اگر در سفر نیز باشید.

طرز درخواست؟
به نزدیک ترین نمایندگی ما تشریف آورید و شماره حساب بانکی و تذکره خویش را با خود داشته باشید.

تفصیل تماس:
اگر شما پرسش یا شکایت داشته باشید پس به راحتی میتوانید از طریق ادرس ذیل با ما در تماس شوید:

شماره تیلفون: +93 (0) 20 220 3834-8

پست الکترونیکی: e.banking@afghanunitedbank.com