بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکي که به اسم انتقال الیکترونیکی وجوه (EFT) نیز نامیده میشود، به این معنی است که پول از یک حساب به حساب دیگر به جای چک و پول نقد مستقیماً انتقال شود. شما از انتقال الیکترونیکی وجوه (EFT) در موارد ذیل استفاده نموده میتوانید:

 • از حساب خود توسط کارت ATM در جریان روز و شب طبق میل خود پول را برداشت نموده میتوانید.
 • مواد ارتزاقی و اجناس دیگر را بجای اینکه توسط پول نقد، قرض یا چک خریداری کنید، میتوانید توسط کارت الیکترونیکی خریداری نمایید.
 • با فشار یک دکمه میتوانید بشکل انلاین و میل خود خریداری نمایید، خدمات مشابه دیگر نیز اینجا موجود است.

در طول سالها ما تلاش نمودیم که برای مشتریان خویش سهولتهای زیاد را فراهم سازیم تا انها بدون از با در نظر داشت نمایندگی بانک معاملات بانکی خویش را انجام دهند و بر بانکداری الکترونیکی توجه بیشتر نمایند.

در حال حاضر ما برای مشتریان خویش خدمات و محصولات ذیل بانکداری الکترونیکی را ارائه می نماییم.

 • ماشین اتومات صرافی ATM
 • ماستر کارت
 • کارت اختصاصی (کارت ATM محلی)
 • بانکداری ذریعه انترنیت
 • بانکداری ذریعه موبایل
 • اطلاع دهی ذریعه پیام
 • اطلاع دهی ذریعه پست الکترونیکی
 • انتقال پول ذریعه موبایل

علاوه بر این، خصوصیات جداگانه از هر یک محصولات فوق الذکر در مینو بانکداری الکترونیکی تشریح گردیده اند. ما بشکل دوامدار طروق و سهولت های جدید را برای مشتریان خویش معرفی می نماییم تا انها با ما یک تجربه لذت بخش تجربه نمایند.