قروض غیر وجوهی/تجارت مالی

اعتبار نامه بانکی

سهولت تمویل مالي افغان یونایتد بانک که بشکل طراحی ګردیده که نیازمندی های بین المللی تجارتی شرکت شما را مرفوع نموده میتواند.

با داشتن اعتبار نامه بانکی افغان یونایتد بانک، شما میتوانید برای تدارک کنندګان از پرداخت بموقع در مقابل واردات اطمینان دهید. اعتبار نامه های بانکی ما حمایت بانک های معتبر بین المللی را با خو دارد و در سطح جهان مورد پذیرش صادر کنندګان قرار میګیرد.

اعتبار نامه یک طریقه مشهور برای تجارت بین المللی دانسته میشود. همچنان این یک راه آسانتر و عامتر بخاطر جلب کمک مالی از بانک است که در حالات بحرانی، بشکل موقتی با ایشان همکاری می نماید.

  • اعتبار نامه بانکی (پرداخت حین دریافت اسناد)
  • اعتبار نامه بانکی (پرداخت با مهلت)

اعتبار نامه های پی در پی

اگر شما میانجی باشید و تهیه کننده شما بخواهد که اعتبار معیادی را به فروش برساند، در این صورت شما ممکن برای ما پیشنهاد توزیع اعتبار نامه پی در پی در مقابل اعتبار نامه صادراتی نمایید.

اعتبار نامه پی در پی در مقابل اعتبار نامه صادراتی (ماستر اعتبار نامه) توزیع می شود، که شرایط و مقررات مانند اعتبار نامه صادراتی نخواهد بود. شما برای بدست آوردن پرداخت تحت اعتبار نامه صادراتی باید اسناد خویش را با بیجک ارایه نمائید.
بعد از طی مراحل، شما عاید صادراتی را بدست می آورید تا بتوانید به تهیه کننده خود پرداخت و به بیلانس حساب خود کریدت نمایید.

اعتبار نامه های معوق

یک اعتبار نامه ثبت شده است که بر اساس آن پرداخت ها مطابق اسناد و در وقت بلوغ باید تادیه ګردد. با داشتن این سهولت شما میتوانید اجناس را نخست بدست آورید و بعداْ پرداخت نمائید.

بل های وارداتی برای جمع آوري

بعد از اینکه عرضه کننده خود را اطلاع دهید تا اسناد انتقال را برای افغان یونایتډ بانک ارسال نماید، شما هدایت بموقع را از ما بدست آورده و پرداخت موثر طبق هدایت تان بدست آورده میتوانید.

تمویل واردات

افغان یونایتد بانک میتواند قرضه های مالی را برای آن عده اسناد عرضه کننده فراهم سازد که تحت اعتبار نامه یا بل های وارداتی محسوب میشوند.

صادرات

اګر شما در تجارت صادراتی دخیل باشید، ما میتوانیم با شما در تهیه نمودن، توصیه، نگهداشتن، تائید، بررسی و مذاکره اعتبار نامه صادراتی کمک نماییم. برای کمک های مالی به یکی از دکمه های ذیل فشار دهید: کمک های مالی قبل از انتقال، بل های صادراتی برای جمع آوری، تمویل بیجک وغیره

اعتبار نامه های صادراتی

از مشوره های بموقع اعتبار نامه صادراتی در شبکه بین المللی افغان یونایتد بانک مستفید شوید.

اعتبار نامه های صادراتی مصؤن

برای اینکه به بانک بخاطر بدست آوردن اعتبار نامه صادراتی خود را نا راحت می سازید، افغان یونایتد بانک اسناد اصلی شما را در یک محل مصؤن نگهداری و یک نقل آن را برای شما ارسال خواهد نمود.

تائید اعتبار نامه های صادراتی

صادر کننده گان نه تنها با مشتریان نا آشنا معامله خواهند کرد، بلکه ممکن با بانک های مربوط آنها که کم شناخته هستند و اعتبار نامه های شان نیز از اعتبار خوب برخوردار نباشد معامله کند. افغان یونایتد بانک میتواند اعتبار نامه صادراتی شما را با در نظر داشت درخواست شما تائید نماید و شما میتوانید تضمین پرداخت را مطابق اسناد اعتبار از نزد ما بدست اورید.

تمویل صادرات قبل از حمل

ما برای اعتبار نامه قطعی یا سفارشات خریداری، تمویل صادرات قبل از انتقال را به چندین ارز فراهم می سازیم تا شما بشکل مطمین تجارت خویش را پیش برده بتوانید. اگر شما نیاز برای عقد قرارداد فروشات داشته باشید یا برای پروسس اجناس پول ضرورت داشته باشید، پس در این صورت افغان یونایتد بانک سهولت تمویل مالی برای صادرات قبل از انتقال را برای شما پیشنهاد می نماید.

بررسی و مذاکره نمودن اعتبار نامه

پروسه کامل بررسی افغان یونایتد بانک چانس رد اسناد شما را کاهش میدهد. از معیار های جدی بخاطر استفاده میشود که بر اسناد شما بحث و گفتگو صورت گیرد و فوراً ارسال گردد.

بل های صادراتی برای جمع آوری

شما میتوانید پرداخت ها و صادرات خویش را تعقیب نمایید البته در صورت که شما یکی از گزینه های ذیل را انتخاب نموده باشید: اسناد در مقابل پذیرش، اسناد در مقابل پرداخت و یا مجموعه جدید. افغان یونایتد بانک با در نظر داشت موافقه دوجانبه برای صادرات جمع شده تخفیف پیشکش می نماید.

تضمین خط

تضمین خط یک سند است که بانک آن را برای مشتریان خویش با در نظر داشت درخواست آنها صادر می نماید، تا در پرداخت برای مستفیدین از آن استفاده صورت ګیرد. اهداف عمده استفاده از تضمین خط بانکي بشکل ذیل میباشد:

تضمین خط های داوطلبی

تضمین کننده (عموماْ بانک) از این ضمانت خط بخاطر استفاده می نماید که پرداخت را برای مشتری (مستفید کننده) در صورتی اجرا نماید که شما برنده داوطلبی باشید مګر نمیخواهید که قرارداد را عقد نمایید.

تضمین اجرای کار

تضمین اجرای کار مسؤلیت قاطع بانک است که توسط آن بانک یک مبلغ مشخص پول را در وقت معین برای استفاده کننده پرداخت می نماید البته این در صورت قابل تطبیق است که مشتری نتواند مسؤلیت های خویش را که در قبال استفاده کننده به عهده دارد انجام دهد.

تضمین پیش پرداخت

این یک نوع تضمین است که بانک به نمایندګی بایع به مشتری در مورد پیش پرداخت میدهد تا قرارداد که بین شان موجود است آغاز شود. اگر قرارداد تکمیل نشد، بایع میتواند بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت را درخواست نماید.

تضمین خط افغان یونایتد بانک را با تکمیل نمودن شرایط اندک و در مدت زمان کمتر بدست آورده میتوانید. افغان یونایتد بانک به نمایندگی مشتریان گرامی خویش تضمین خط ها را برای ریاست های مختلف دولتی نیمه دولتی و سکتور های خصوصی توزیع می نماید. ما خدمات تضمین خط های داوطلبی، تضمین پیش پرداخت، تضمین اجرای کار و اعتبار نامه معوق را ارایه می نماییم.

تضمین محافظتی

این یک نوع تضمین اجرای کار است که استفاده کننده را بعد از ختم وظیفه یا پروژه مصؤن نگه میدارد. بدین وسیله قراردادی باید تمام کار ها را مطابق قرارداد انجام دهد /و باید تمام نواقص را اصلاح نماید حتی اگر برای قراردادی پول مکمل نیز پرداخت گردیده باشد.