انتقال پول

افغان یونایتد بانک خدمات انتقال سریع پول را از طریق سیستم منی گرام و اکسپریس منی عرضه می نماید. مشتریان ما میتوانند در جریان چندین دقیقه پول را در هر گوشه دنیا انتقال یا دریافت نمایند.