قروض وجوهی

  • تمویل سرمایه مالی

یک شکل مناسب و انعطاف پذیر برای تمویل کوتاه مدت مصارف عملیاتی و عمومی یک شرکت است.

این تمویل بر اساس تقاضای مشتری صورت میگیرد تا نیازمندی های روزانه عملیاتی یک تجارت بشمول خریداری مواد خام و مصارف دیگر را مرفوع نموده بتواند.

 

  • تمویل کوتاه مدت

به عنوان بازیکن پاسخگو در بازار، شما ممکن در هر زمان برای تمویل مالی نیاز داشته باشید تا از آن برای مدت کوتاه استفاده نمایید. در حالات اضطراری یا تلاش های کوتاه مدت، ما اهمیت تمویل مالی را درک می کنیم و می فهمیم که به چی حد نقش فعال را در تطبیق پروژه شما ایفا می نماید تا شما بتوانید منفعت بازار را بدست آورید.

از همین لحاظ افغان یونایتد بانک در کامیابی شما کمک و همکاری می نماید. شما میتوانید قروض کوتاه مدت و یا قروض کوتاه مدت قابل تجدید را برای تجارت داخلی یا برای پرداخت های تجارت خارجی بدست آورید.

  • تمویل میان مدت

افغان یونایتد بانک میتواند شما را به یکی از بخش های پروژه تان مجهز نماید. آنان که برای تمویل بیشتر ضرورت دارند میتوانند از قروض معیادی افغان یونایتد بانک استفاده نمایند تا بتوانند اهداف پروژه را بدست آورند.

آیا برای دارایی ثابت ضرورت دارید؟
از این سهولت برای خریداری ماشین الات، ساختمان های تجارتی، وسایل، زمین و غیره استفاده نمایید.

  • تمویل پروژه

ما برای مدت دراز با شما هستیم. تمویل پروژه یک راه حل دراز مدت است و ما در دوره های مختلف پروژه (طرح الی تطبیق پروژه) با شما همکار خواهیم بودیم. این خدمات عبارت از بسیج نمودن قرضه، حقوق، حقوق موکول، محدودیت ها و تضمینات ګوناګون دیګر از طریق یک شرکت جدید، شراکت یا تجارت مشترک برای تسهیل سرمایه و انجام یک فعالیت مشخص تجارتی میباشد.

تمویل پروژه ممکن به دو طریقه انجام شود:

تمویل انحصاري – بانک یگانه تمویل کننده پروژه میباشد و :

تمویل مشترک – بانک با تشریک مساعی با قرض دهنده دیګر بسته ای قرضه را برای یک پروژه تکمیل می نماید.

ما با شما در انتخاب بسته قرضه که مناسب تجارت شما باشد همکاری می نماییم.

  • اتحادیه صنفی

قروض از طریق اتحادیه صنفی توسط چندین بانک اهدا میگردد. در اینجا مبلغ قرضه از حد قانونی قرض دهنده بیشتر میباشد. این نوع قرضه توسط یک گروه نهاد های مالی به تناسب از قبل تعریف شده تحت همان اسناد برای مقروضین ارایه میگردد.

  • بل های تخفیف داده شده

یک نوع قرضه است که بل قابل تبادله توسط جانب ثالث کشیده شود و با بانک منحیث ضمانت نګهداری ګردد. بدین وسیله ما میتوانیم سهولت قرضه را به اندازه ارزش بل برای شما تهیه نماییم. در فرا رسیدن زمان بلوغ بل، بانک باید وجوهات را جمع نماید تا قرضه را تنظیم نموده بتواند.