اسلامي بانکي ضمانتونه

زمونږ د اسلامي بانکي ضمانتونو بیې بدلیدونکي دي، په آسانۍ سره تر لاسه کیدلی شي او په بازار کې د سیالۍ وړ دي.

 

د اسلامي بانکي ضمانتونو قسمونه

  • د داوطلبی (بولۍ) ضمانتونه
  • د فعالیت ضمانت
  • د مخکې تادیاتو ضمانت

د اسلامي بانکي ضمانتونو شرایط

  • موجود قرارداد
  • د کار نوی جواز
  • اضافګي نغدې پیسې