د تنخوا حسابونه

د تنخوا حسابونه د جاري حساب په کتګوری کې پرانیستل کیږي خو د تنخوا حساب او انفرادی جاري حساب په حفظ او مراقبت کې توپیرونه شته.

د تنخوا حساب د یوې ادارې او بانک تر مینځ د قرارداد په ټینګولو سره پرانیستل کیږي.

د تنخوا حساب د پرانیستلو لپاره اړین اسناد عبارت دي له:

  • تذکره یا پاسپورت
  • انځور (د پاسپورټ د انځور په اندازه)
  • د وظیفې کارت
  • د ګمارونکي څخه پیژند پاڼه
  • د بهرنیو وګړو د کار جواز یا ویزه
  • د تنخوا حساب لپاره لومړنیو پیسو یا حد اقل بیلانس ته اړتیا نشته.