دودیزه بانکداری

دودیزه بانکداري له یوې خوا د پور ورکوونکي او پور اخیستونکي (debtor-creditor) یعنې امانت ایښودونکي او بانک تر مینځ د اړیکو پر بنیاد او له بلې خوا د پور اخیستونکي او بانک تر مینځ د اړیکو پر بنیاد ولاړه ده. د افغان یونایتډ بانک د سود بیې او لګښتونه په زړه پورې او په مارکیټ کې رقباتي دي.

دودیزه بانکداري پدې معنی ده چې په جاري، سپما یا امانت حسابونو کې پیسې تر لاسه شي، د پیرودونکي څخه چک تر لاسه یا ورته تادیه شي، او یا پدې معنی ده چې پیرودونکي ته د فیس یا مفاد پر وړاندې پور ورکړل شي.